Zpracování osobních údajů

Společnost Malvazinky 1420 a.s., IČ: 277 60 197, se sídlem: Běžecká 2407/2, 169 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15962 (dále jen „Společnost“)

tímto informuje kupující, budoucí kupující či zájemce o koupi v developerském projektu Společnosti (dále jen „Klienti“) o zpracování jejich osobních údajů, v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

V rámci plnění svých zákonných povinností je Společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje svých Klientů pro konkrétní účely, v odpovídajícím rozsahu, a po dobu k tomu nezbytnou.

Společnost zpracovává adresné a kontaktní údaje, zejména tedy jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, telefonní číslo, e-mailové spojení, dále případně rodinný stav, údaj o plánovaném využití hypotečního úvěru kupujícího, příp. jiné osobní údaje získané jejich poskytnutím subjektem údajů.

Zpracování osobních údajů provádí Společnost za účelem:

  • plnění smlouvy, a to zejména rezervační, smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky a smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, jakož i smluv a dohod s těmito smlouvami souvisejících (dohod o prohlídce bytu, přejímce bytu, dohody o klientských změnách apod.), a pro jednání a komunikaci směřující k uzavření výše uvedených smluv a dohod,

  • ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených smluv či dohod uvedených výše,

  • plnění povinností uložených právními předpisy (např. občanským zákoníkem, účetními a daňovými předpisy).

Ke zpracování osobních údajů k výše uvedeným účelům dochází v souladu se zákonem a není k němu nutný výslovný souhlas klienta.

V případech, kdy je GDPR či zákonem o ochraně osobních údajů požadován výslovný souhlas pro zpracování osobních údajů, je Klienti na tuto skutečnost předem upozorněn a má možnost se rozhodnout, zda dobrovolně souhlas udělí či nikoli.

Osobní údaje klientů jsou získávány přímo od klientů, jejich sdělením osobně či telefonicky při projevení jejich zájmu o koupi jednotky v projektu Společnosti a uskutečněných osobních jednání či prostřednictvím kontaktního formuláře nacházejícího se na internetových stránkách projektu Společnosti.

Osobní údaje klientů zpracováváme jak manuálním způsobem, tak i způsobem automatizovaným za využití odpovídajících technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Osobní údaje klientů zpracováváme na území České republiky.

Shromážděné a zpracované osobní údaje uchováváme zásadně po dobu platnosti a účinnosti uzavřené smlouvy a poté na nezbytně nutnou dobu do zániku všech práv a povinností smluvních stran uzavřené smlouvy, resp. až do uplynutí zákonných lhůt pro archivaci daňových a obchodních dokladů v souvislosti s každou uzavřenou smlouvou. V případě, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Společností a zájemcem po dobu nutnou k projednání případné koupě zájemcem, resp. do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů takovým zájemcem.

Přístup k nashromážděným a uchovávaným osobním údajům mají pouze dodavatelé a poskytovatelé souvisejících služeb (zprostředkování prodeje jednotek, projednání a realizace uplatněných klientských změn, právních, účetních a daňových služeb) a banky poskytující úvěr pro financování developerského projektu Společnosti. Osobní údaje klientů, kteří jako kupující uzavřeli se Společností kupní smlouvu (na koupi jednotky v budově bytového domu), budou v nezbytném rozsahu dále poskytnuty k dalšímu zpracování pro účely plnění povinností ze smlouvy o správě budov příslušnému správci budovy. Všechny uvedené osoby jsou vázány smluvní povinností mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním osobních údajů.

V souladu s nařízením GDPR má klienta resp. subjekt osobních údajů právo:

  • na informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

  • na aktualizaci nebo opravu osobních údajů,

  • na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti tomuto zpracování,

  • právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů; (http://www.uoou.cz)

  • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se prosím obracejte se svojí žádostí písemně na adresu sídla Společnosti či e-mailem na adresu: info@villanuova.cz

V souladu s ustanovením § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele současně informujeme, že kupující má právo na mimosoudní řešení svých spotřebitelských sporů přičemž subjektem příslušným pro takové mimosoudní řešení je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz).